Dokładne warunki korzystania z aplikacji

 1. Wprowadzenie
  1.1 Pobierając, przeglądając, uzyskując dostęp lub korzystając z aplikacji mobilnej Accurize („Aplikacja Mobilna”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.
  1.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie.
  1.3 Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych warunków użytkowania, musisz natychmiast przerwać dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej.
  1.4 Dalsze korzystanie z Aplikacji Mobilnej będzie stanowić akceptację niniejszych Warunków Użytkowania, które mogą być okresowo zmieniane.
 2. Definicje
  2.1 W niniejszych warunkach użytkowania następujące terminy mają następujące znaczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontekst wymaga inaczej:
  a) „Konto” oznacza konto utworzone przez użytkownika w Aplikacji Mobilnej lub na stronie internetowej Accurize w ramach rejestracji.
  b) „Dokładna strona internetowa” oznacza www.accurizetarget.com.
  c) „Aplikacja Mobilna”, „Aplikacja” oznacza aplikację Accurize dostępną do pobrania za pośrednictwem Apple™ App Store i Google™ Play Store
  d) „Polityka prywatności” oznacza politykę prywatności określoną w punkcie 15 niniejszych warunków użytkowania.
  e) „Rejestracja” oznacza utworzenie konta w Aplikacji Mobilnej, a „rejestracja” oznacza czynność utworzenia takiego Konta.
  f) „Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez Accurize AS za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej dla użytkowników, a „Usługa” oznacza dowolną z nich.
  g) „Użytkownicy” oznaczają użytkowników Aplikacji Mobilnej lub Witryny Accurize, w tym Ciebie, a „Użytkownik” oznacza każdego z nich.
  h) „Avatary” oznaczają graficzną reprezentację użytkowników do wyświetlania w Aplikacji Mobilnej i witrynie Accurize, a „Avatar” oznacza którakolwiek z nich.
  i) „Cele” oznaczają cele utworzone przez użytkownika utworzone na koncie użytkownika w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej Accurize, a „Cel” oznacza którykolwiek z nich.
  j) „Sesje” oznaczają zarejestrowane wyniki dotyczące strzelania przez użytkowników do celu, a „Sesja” oznacza którekolwiek z nich.
 3. Główne
  3.1 Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z Aplikacji Mobilnej i Usługi (lub dowolnej ich części).
  3.2 Świadczenie usług i Aplikacji Mobilnej nie obejmuje dostarczania telefonu komórkowego lub urządzenia podręcznego ani innego niezbędnego sprzętu w celu uzyskania dostępu do Aplikacji Mobilnej lub Usług.
  3.3 Aby korzystać z Aplikacji Mobilnej i/lub usług, potrzebujesz połączenia z Internetem i odpowiednich łączy telekomunikacyjnych.
  3.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki umowy z odpowiednim operatorem sieci komórkowej („Operator Komórkowy”) będą nadal obowiązywać podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej. W rezultacie Operator Komórkowy może zostać obciążony opłatą za dostęp do usług połączeń sieciowych na czas trwania połączenia podczas uzyskiwania dostępu do Aplikacji Mobilnej lub wszelkie opłaty stron trzecich, które mogą powstać. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie powstałe opłaty.
  3.5 Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunku za telefon komórkowy lub urządzenie przenośne używane do uzyskania dostępu do Aplikacji Mobilnej, zakłada się, że otrzymałeś zgodę płatnika rachunku na korzystanie z Aplikacji Mobilnej.
  3.6 Przesyłając dowolny tekst lub obrazy (w tym fotografie) („Materiał”) za pośrednictwem Aplikacji, oświadczasz, że jesteś właścicielem Materiału lub masz odpowiednie upoważnienie od właściciela Materiału do korzystania, powielania i rozpowszechniania.
 4. Cele i sesje
  4.1 Musisz się zarejestrować i zalogować, aby tworzyć Cele i rejestrować Sesje w Aplikacji Mobilnej.
  4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane Celu i dane Sesji są przechowywane na naszych serwerach i są własnością Accurize AS.
  4.3 Accurize AS daje Użytkownikowi wieczyste uprawnienie do korzystania z danych Celu / Sesji utworzonych przez użytkownika w jakikolwiek sposób, gdy są one dostępne.
  4.4 Accurize AS daje Użytkownikowi wieczyste uprawnienia do korzystania z danych Celu / Sesji utworzonych przez inne osoby, w przypadku gdy są one udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub witryny Accurize w dowolny sposób, gdy są one dostępne.
 5. Awatary
  5.1 Każdy awatar utworzony przez Ciebie w aplikacji pozostaje własnością Accurize AS.
  5.2 Wszystkie komponenty Avatary pozostają własnością Accurize AS lub oryginalnego twórcy i nie mogą być sprzedawane, rozpowszechniane ani reprodukowane bez zgody Accurize AS i / lub oryginalnego twórcy.
  5.3 Accurize AS daje Użytkownikowi prawo do udostępniania zdjęć Awatara utworzonych przez Ciebie w Aplikacji Mobilnej lub na stronie internetowej Accurize.
  5.4 Accurize AS daje Użytkownikowi prawo do udostępniania zdjęć Avatarów stworzonych przez innych, gdy są one udostępniane w ramach Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej Accurize.
 6. Twoje obowiązki
  6.1 Gwarantujesz, że wszystkie informacje podane podczas Rejestracji i zawarte w ramach Twojego Konta są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie poinformujesz nas o wszelkich zmianach tych informacji poprzez aktualizację informacji na swoim koncie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Strony Internetowej Accurize.
  6.2 Bez ograniczeń zobowiązujesz się nie używać ani nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług lub Aplikacji Mobilnej:
  a) Aby wysłać lub odebrać dowolny materiał, który nie jest obywatelski ani taktowny.
  b) Do wysyłania lub otrzymywania jakichkolwiek materiałów, które zagrażają, są rażąco obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne lub groźne, bluźniercze lub zniesławiające jakąkolwiek osobę, z pogardą dla sądu lub z naruszeniem zaufania, praw autorskich, praw osobistych, reklamy lub prywatności lub jakichkolwiek inne prawa stron trzecich.
  c) Do wysyłania lub odbierania jakichkolwiek materiałów, dla których nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń (od nas lub stron trzecich); lub które stanowią lub zachęcają do postępowania, które byłoby uważane za przestępstwo, powodowało odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób było sprzeczne z prawem lub naruszało prawa osób trzecich w dowolnym kraju na świecie.
  d) Do wysyłania lub odbierania materiałów, które są technicznie szkodliwe (w tym wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe elementy, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).
  e) Powodować uciążliwość, niedogodności lub niepotrzebny niepokój.
  f) Przechwytywać lub próbować przechwytywać wszelką komunikację przesyłaną za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego.
  g) Do celów innych niż te, które je zaprojektowaliśmy lub zamierzaliśmy wykorzystać.
  h) Do wszelkich nieuczciwych celów.
  i) Inne niż zgodne z przyjętymi praktykami internetowymi i praktykami podłączonych sieci.
  j) W jakikolwiek sposób, który jest obliczany w celu podżegania do nienawiści wobec jakiejkolwiek mniejszości etnicznej, religijnej lub innej mniejszości lub w inny sposób obliczany w sposób niekorzystny dla jakiejkolwiek osoby, grupy lub podmiotu.
  k) W taki sposób, aby popełnić lub podjąć jakiekolwiek działanie, które spowodowałoby lub spowoduje nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury.
  6.3 Bez ograniczeń użytkownik zobowiązuje się również na nie zezwalaniu innym osobom na:-
  a) Odsprzedawanie lub udostępnianie jakichkolwiek danych, kupon lub danych osobowych wyświetlanych w Aplikacji Mobilnej.
  b) Podawanie fałszywych danych, w tym fałszywe nazwiska, adresy i dane kontaktowe.
  c) Próbowanie obejścia naszych zabezpieczeń lub sieci, w tym w celu uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie, zalogowanie się na serwerze lub koncie, do którego nie masz wyraźnego upoważnienia, lub sprawdzanie bezpieczeństwo innych sieci (takich jak skanowanie portów).
  d) Wykonanie dowolną formę monitorowania sieci, która przechwytuje dane nieprzeznaczone dla Ciebie.
  e) Zawieranie z nami nieuczciwe interakcje lub transakcje (w tym interakcje lub transakcje rzekomo w imieniu strony trzeciej, w przypadku których nie masz uprawnień do wiązania tej strony trzeciej lub udajesz, że jesteś osobą trzecią).
  f) Wyodrębnianie danych lub włamanie się do Aplikacji Mobilnej.
  g) Korzystanie z usług lub Aplikacji Mobilnej niezgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.
  h) Wzięcie udziału w jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej lub Usług.
  i) Wzięcie udziału w jakichkolwiek zachowaniach, które według naszej uzasadnionej opinii ograniczają lub uniemożliwiają innym klientom prawidłowe korzystanie lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub Usług.
  j) Korzystanie z Aplikacji Mobilnej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przenośnym, które zostało zrootowane lub zepsute.
 7. Zasady Korzystania z Aplikacji i Usług Mobilnych
  7.1 Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić wszelkie błędy lub przeoczenia tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu powiadomienia o nich. Nie gwarantujemy jednak, że Usługi lub Aplikacja Mobilna będą wolne od wad i nie ponosimy odpowiedzialności za takie usterki, błędy lub przeoczenia.
  7.2 Nie gwarantujemy, że korzystanie z Usług lub Aplikacji Mobilnej będzie nieprzerwane i nie gwarantujemy, że wszelkie informacje (lub wiadomości) przesyłane za pośrednictwem Usług lub Aplikacji Mobilnej będą przesyłane dokładnie, niezawodnie, terminowo lub na wszystko. Niezależnie od tego, że postaramy się zapewnić nieprzerwany dostęp do Usług i Aplikacji Mobilnej, dostęp do Usług i Aplikacji Mobilnej może zostać w dowolnym momencie zawieszony, ograniczony lub zakończony.
  7.3 Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługi i Aplikacja Mobilna są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, co może mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię.
  7.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zmiany, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia jakichkolwiek informacji lub Usług w Aplikacji Mobilnej od czasu do czasu.
  7.5 Twój dostęp do Aplikacji Mobilnej i/lub Usług może być również czasami ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych urządzeń lub usług. Postaramy się przywrócić taki dostęp, jak tylko będzie to możliwe.
  7.6 Aby uniknąć wątpliwości, zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich informacji lub Usług z Aplikacji Mobilnej w dowolnym momencie.
  7.7 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu i/lub edycji lub usunięcia wszelkich materiałów, które w naszej uzasadnionej opinii mogą spowodować naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania.
 8. Zawieszenie i Wypowiedzenie
  8.1 Jeśli korzystasz (lub ktoś inny niż Ty, za Twoją zgodą) z Aplikacji Mobilnej, dowolnych Usług z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, możemy zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej.
  8.2 W przypadku zawieszenia Usług lub Aplikacji Mobilnej możemy odmówić przywrócenia Usług lub Aplikacji Mobilnej do użytku, dopóki nie otrzymamy od Ciebie zapewnienia w formie, którą uznamy za akceptowalną, że nie nastąpi dalsze naruszenie postanowień niniejszych Warunków Użytkowania.
  8.3 Accurize AS będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi żądającymi lub kierującymi Accurize AS w celu ujawnienia tożsamości lub zlokalizowania każdego, kto narusza niniejsze Warunki Użytkowania.
  8.4 Bez ograniczenia do jakichkolwiek innych elementów w niniejszej klauzuli 8 jesteśmy uprawnieni natychmiast lub w dowolnym momencie (w całości lub w części) do:
  a) Zawiesić Usługi i/lub Aplikację Mobilną.
  b) Zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej.
  c) Zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej dla osób, które naszym zdaniem są połączone (w jakikolwiek sposób) z Tobą, jeśli
  i) Użytkownik popełnia naruszenie niniejszych warunków użytkowania.
  ii) Podejrzewamy, z uzasadnionych powodów, że istnieje możliwość że podejmiesz naruszenie niniejszych warunków użytkowania.
  iii) Podejrzewamy, na uzasadnionych podstawach, że istnieje możliwość że popełnisz jakiekolwiek oszustwo przeciwko nam lub innej osobie.
  8.5 Nasze prawa wynikające z niniejszej klauzuli 8 nie będą naruszały żadnego innego prawa lub zadośćuczynienia, jakie przysługuje nam w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań narosłych przed rozwiązaniem umowy.
 9. Subskrypcje
  9.1 Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji („Subskrypcja(e)”). Opłaty będą naliczane z góry, cyklicznie i okresowo („Cykl rozliczeniowy”). Cykl rozliczeniowy trwa miesiąc.
  9.2 Pod koniec każdego cyklu rozliczeniowego Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie takich samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub anuluje ją Accurize AS. Odnowienie subskrypcji możesz anulować na stronie zarządzania subskrypcjami urządzenia lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta Accurize AS.
  9.3 Do przetworzenia płatności za subskrypcję wymagana jest prawidłowa metoda płatności. Płatności za subskrypcję będą przetwarzane przez sklep z aplikacjami Google Play lub iTunes, z którego pierwotnie pobrałeś aplikację.
  Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie procesy rozliczeniowe i transakcyjne są obsługiwane przez Dostawcę App Store, z którego platformy pobrałeś aplikację 9.4 Accurize i podlegają warunkom Dostawcy App Store/EULA. Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z płatnościami w przypadku zakupów w aplikacji, musisz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą App Store.
  9.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne rozliczenie nie nastąpi, Accurize AS wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że należy w określonym terminie dokonać ręcznej pełnej płatności odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.
 10. Ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności
  10.1 Aplikacja Mobilna, Usługi, informacje na temat Aplikacji Mobilnej i korzystanie ze wszystkich powiązanych urządzeń są udostępniane na zasadzie „jest, jeśli jest dostępny”, bez żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
  10.2 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji związanych z Aplikacją Mobilną i jej zawartością, w tym w odniesieniu do wszelkich nieścisłości lub pominięć w Aplikacji Mobilnej, gwarancji przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności, dostępność, nienaruszalność lub dorozumiane gwarancje z przebiegu transakcji lub korzystania z handlu.
  10.3 Nie gwarantujemy, że Aplikacja Mobilna będzie zawsze dostępna, nieprzerwana, terminowa, bezpieczna, wolna od błędów lub wolna od wirusów komputerowych lub innego inwazyjnego lub szkodliwego kodu, ani że Aplikacja Mobilna nie będzie pod wpływem działania siły wyższej lub innej siły wyższej zdarzenia, w tym niezdolność do uzyskania lub niedobór niezbędnych materiałów, urządzeń, zasilania lub telekomunikacji, brak sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz awaria technologii lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych.
  10.4 Chociaż możemy dołożyć uzasadnionych starań, aby zawrzeć dokładne i aktualne informacje w Aplikacji Mobilnej, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących ich dokładności, terminowości ani kompletności.
  10.5 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania stron trzecich w jakikolwiek sposób, a także za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, niezależnie od tego, jakie zostały spowodowane, wynikające z lub w związku z Aplikacją Mobilną i Usługami oferowanymi w aplikacji mobilnej, dostęp do niej, korzystanie z niej lub niemożność korzystania z aplikacji mobilnej lub usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej, poleganie na Aplikacji Mobilnej i/lub Usługach lub pobieranie, lub wszelkie opóźnienia, nieścisłości w informacjach lub w ich treści przekazywanie, w tym, ale nie wyłącznie, szkód spowodowanych utratą działalności lub zysków, użytkowania, danych lub innych wartości niematerialnych, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.
  10.6 Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego) ani w jakikolwiek inny sposób i bez względu na ich przyczynę, za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, dodatkowe, specjalne lub przypadkowe straty lub szkody poniesione lub poniesione przez Ciebie w związku z Aplikacją Mobilną i niniejszymi Warunkami Użytkowania.
  10.7 Do celów niniejszych Warunków Użytkowania pośrednia lub wynikowa utrata lub uszkodzenie obejmuje, bez ograniczeń, utratę przychodów, zysków, przewidywanych oszczędności lub działalności gospodarczej, utratę danych lub wartości firmy, utratę użytkowania lub wartości jakiegokolwiek sprzętu, w tym oprogramowania, roszczenia strony trzecie oraz wszelkie powiązane i nieprzewidziane koszty i wydatki.
  10.8 Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ma to wpływu na żadne z ustawowych praw konsumenta, których nie można wykluczyć ani ograniczyć.
  10.9 Niezależnie od naszych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego systemu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie elektroniczne przekazywanie danych jest potencjalnie podatne na przechwycenie przez inne osoby. Nie możemy i nie gwarantujemy, że przekazywanie danych zgodnie z Aplikacją Mobilną lub pocztą elektroniczną przesłaną do nas i od nas, nie będzie monitorowana ani odczytywana przez innych.
 11. Odszkodowanie
  11.1 Zgadzasz się zabezpieczyć i zachować Accurize AS jako zabezpieczenie przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, powództwami lub postępowaniami wniesionymi lub zagrożonymi, że zostaną wniesione przeciwko nam, które są spowodowane lub wynikają z:
  a) Twoje korzystanie z Usług.
  b) Korzystanie z Usług przez jakąkolwiek inną stronę przy użyciu adresu e-mail, hasła i/lub dowolnego numeru identyfikacyjnego przydzielonego przez Accurize AS.
  c) Naruszenie któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania oraz zapłaty nam szkód, kosztów i odsetek w związku z takim roszczeniem, działaniem, pozwem lub postępowaniem.
 12. Prawa Własności Intelektualnej
  12.1 Wszystkie treści redakcyjne, informacje, zdjęcia, ilustracje, dzieła sztuki i inne materiały graficzne oraz nazwy, logo i znaki towarowe w Aplikacji Mobilnej są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami i/lub umowami międzynarodowymi i należą do nas i/lub w zależności od przypadku naszych dostawców. Te prace, logo, grafika, dźwięki lub obrazy nie mogą być kopiowane, powielane, retransmitowane, dystrybuowane, rozpowszechniane, sprzedawane, publikowane, rozpowszechniane lub rozpowszechniane w całości lub w części, chyba że wyraźnie i przez nas i/lub naszych dostawców wyraźnie na to pozwolimy, w zależności od przypadku.
  12.2 Żadne treści zawarte w Aplikacji Mobilnej nie powinny być interpretowane jako udzielanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku handlowego wyświetlanego w Aplikacji Mobilnej bez naszej pisemnej zgody. Niewłaściwe użycie jakichkolwiek znaków towarowych lub innych treści wyświetlanych w Aplikacji Mobilnej jest zabronione.
  12.3 Nie zawahamy się podjąć kroków prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu naszych znaków towarowych, nazwy lub symboli w celu zachowania i ochrony jej praw w tej sprawie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również znakami towarowymi ich właścicieli.
 13. Poprawki
  13.1 Możemy okresowo wprowadzać zmiany w treści Aplikacji Mobilnej, w tym w opisach i reklamowanych usługach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści Aplikacji Mobilnej.
  13.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania od czasu do czasu bez powiadomienia. Zmienione Warunki Użytkowania zostaną opublikowane tutaj i zaczną obowiązywać od daty takiego opublikowania. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszych warunków użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.
 14. Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja
  14.1 Dostęp do Aplikacji Mobilnej można uzyskać ze wszystkich krajów na całym świecie, gdzie pozwala na to lokalna technologia. Ponieważ w każdym z tych miejsc obowiązują inne przepisy prawne, uzyskując dostęp do Aplikacji Mobilnej, zarówno ty, jak i my, zgadzamy się, że prawo Norwegii, bez względu na sprzeczne z nim zasady prawa, będzie miało zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej.
  14.2 Akceptujesz i zgadzasz się, że zarówno ty, jak i my poddamy się wyłącznej jurysdykcji sądów w Norwegii w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania i/lub w związku z nimi.
 15. Dane Lokalizacji Urządzenia
  15.1 Jeśli wyrazisz zgodę z poziomu Aplikacji Mobilnej, Aplikacja Mobilna będzie używać i przechowywać dane dotyczące lokalizacji urządzeń. Gromadzimy te dane wyłącznie w celach;
  a) Poprawy jakości i wygody korzystania z Aplikacji Mobilnej.
  b) Aby oferować ekskluzywne oferty na podstawie Twojej lokalizacji i / lub historii lokalizacji.
  c) Aby zrozumieć użycie Aplikacji Mobilnej na podstawie lokalizacji.
 16. Polityka Prywatności
  16.1 Dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej przez Accurize AS podlega naszej Polityce Prywatności. Uzyskując dostęp do Aplikacji Mobilnej i kontynuując korzystanie z oferowanych Usług, uznaje się, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności, w szczególności uznaje się, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki Prywatności, musisz natychmiast przerwać dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Usług.
 17. Rozbieżności w Tłumaczeniach
  17.1 W przypadku rozbieżności między opublikowanymi przetłumaczonymi wersjami a angielską wersją niniejszych Warunków Użytkowania, wersja angielska zostanie uznana za poprawną i zastąpi wszelkie sprzeczności.
Top