FCC-erklæring om samsvar

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital B-enhet i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett av flere av følgende:

  • Retningorienter eller flytt mottaksantennen på nytt.
  • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for hjelp.

FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

Top